NKÜ otomasyon,Namık Kemal Üniversitesi OBS


Namık Kemal Üniversitesi, Öğrenci Bilgi Sistemi, nkü otomasyon, obs
ÖBS GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

nkü öğrenci bilgi sistemi , nkü sınav sonuçları , nkü vize sonuçları , nkü final sonuçları , nkü öğrenci girişi , nkü üniversite bilgi yönetim sistemi , nkü öğrenci giriş , nkü ders kayıtları , nkü ders kayıt tarihleri , nkü vize tarihleri , nkü final tarihleri , nkü bütünleme tarihleri , nkü sınav tarihleri , nkü ubis , nkü obis , nkü öbis , nkü obs , nkü öbs , nkü öibs , nkü bys , nkü otomasyon , nkü öğrenci girişi , nkü e öğrenci ,Namık Kemal Üniversitesi OBS, nkü obis, nkü öbs, nkü öğrenci bilgi sistemi, NKÜ otomasyon
Eğitim öğretim süresi

MADDE 6 –(1) Normal eğitim-öğretim süreleri; fakülte ve yüksekokullarda dört yıl ve meslek
yüksekokullarında iki yıldır.
(2) Azami eğitim-öğretim süreleri; iki yıllık önlisans öğrenimi için dört yıl, dört yıllık fakülte ve
yüksekokullar için yedi yıldır. Bu sürelerin hesaplanmasında, öğrencilerin hazırlık sınıfında geçirdikleri süreler
ile ilgili yönetim kurullarınca kabul edilen mazeretleri nedeniyle kayıt dondurulan süreler dikkate alınmaz.
Üniversiteden uzaklaştırma cezasıalan öğrencilerin, bu süreleri öğrenim süresinden sayılır. Bu süreler için katkı
payı/öğrenim ücreti ödenir.
(3) Azami eğitim-öğretim süreleri içerisinde mezun olamayan öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı
maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu
ile kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer
haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.

Kabul esasları ve kesin kayıt
MADDE 7 –(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki yükseköğretim programlarına öğrenci kayıt işlemleri,
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde yapılır.
(2) Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri, Yükseköğretim Kurulu tarafından
belirlenen günlerde Rektörlükçe yürütülür. Üniversite Yönetim Kurulunun uygun göreceği haklı ve geçerli bir
mazereti olmadan zamanında başvurmayan, istenilen belgeleri tamamlamayan öğrenciler, kayıt hakkını
kaybeder.
(3) Kayıtlarda istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik
durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.
(4) Yazılı isteği üzerine kaydını sildiren öğrenci, ÖSYM tarafından yeniden yerleştirilmediği sürece
Üniversiteye tekrar kaydolamaz.
(5)(Ek:RG-30/1/2013-28544)(1) Özel öğrenci kabulü, Namık Kemal Üniversitesi Senato kararlarına göre
yapılır.
NKÜ otomasyon,Namık Kemal Üniversitesi OBS,nkü öğrenci bilgi sistemi,nkü öbs,nkü obis

Webdesign by Desk02