OBS Amasya, Amasya Üniversitesi OBS Giriş


Amasya Üniversitesi, Öğrenci Bilgi Sistemi, Amasya Üniversitesi otomasyon, Amasya Üniversitesi obis
ÖBS GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

Amasya Üniversitesi öğrenci bilgi sistemi , Amasya Üniversitesi öğrenci otomasyonu , Amasya Üniversitesi sınav sonuçları , Amasya Üniversitesi vize sonuçları , Amasya Üniversitesi final sonuçları , Amasya Üniversitesi öğrenci girişi , Amasya Üniversitesi öğrenci işleri biligi , Amasya Üniversitesi bilgi yönetim sistemi , Amasya Üniversitesi öğrenci giriş , Amasya Üniversitesi ders kayıtları , Amasya Üniversitesi ders kayıt tarihleri , Amasya Üniversitesi vize tarihleri , Amasya Üniversitesi final tarihleri , Amasya Üniversitesi bütünleme tarihleri , Amasya Üniversitesi sınav tarihleri , Amasya Üniversitesi ubis , Amasya Üniversitesi obis , Amasya Üniversitesi öbis , Amasya Üniversitesi obs , Amasya Üniversitesi öbs , Amasya Üniversitesi öibs , Amasya Üniversitesi bys , Amasya Üniversitesi otomasyon , Amasya Üniversitesi universite bilgi sistemi,amasya obis, amasya obs, amasya otomasyon, Amasya Üniversitesi OBS Giriş, amasya üniversitesi öğrenci bilgi sistemi, OBS Amasya
Amasya Üniversitesi 17.03.2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 01.03.2006 tarih ve 5467 sayılı Kanunla Amasya'da kurulmuş bir üniversitedir. . Amasya Üniversitesi'nin kökleri, 1974 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nca kurulan Eğitim Enstitüsü ile birlikte atılmıştır. 1975 yılında ise Milli Eğitim Bakanlığı Amasya Meslek Yüksekokulu'nu açmıştır.

1982 yılında YÖK'ün kurulmasıyla birlikte, Eğitim Enstitüsü ve Amasya Meslek Yüksekokulu Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ne bağlanmıştır. Aynı yıl Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ne bağlı olarak "Eğitim Yüksekokulu" kurulmuştur.

2012-2013 Akademik Yılı İtibariyle Üniversitemiz; 6 Fakülte Eğitim, Fen-Edebiyat, Mimarlık, Teknoloji, Tıp ve İlahiyat Fakülteleri 1 yüksekokul (Sağlık Yüksekokulu), 7 meslek yüksekokulu ( Teknik Bilimler M.Y.O, Sosyal Bilimler M.Y.O, Şerafeddin Sabuncuoğlu Sağlık Hizmetleri M.Y.O, Merzifon M.Y.O, Taşova M.Y.O, Suluova M.Y.O ve Gümüşhacıköy M.Y.O.), 2 Enstitü (Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler) ile eğitim-öğretim hizmetlerini sürdürmektedir.

Öğrenci Kayıt İşlemleri
Kesin kayıt
MADDE 10 – (1) Üniversiteye bağlı yükseköğretim programlarına, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince yerleştirilen öğrenciler ile özel sınavlarla kabul edilen öğrencilerin kesin kayıtları YÖK tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde yapılır. Öğrenci, kesin kaydını kendisi yaptırmak zorundadır. Geçerli mazeretlerini belgelemek kaydıyla kaydını yaptıramayan öğrenci adayları, kendilerinin belirlediği vekilleri aracılığıyla da kayıt işlemlerini yaptırabilirler. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrencilerin kayıt kabulleri Rektörlükçe belirlenen esaslara göre ilgili dekanlık/yüksekokul müdürlüklerince yürütülür.
(2) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.
(3) Haklı ve geçerli bir mazereti olmaksızın zamanında başvurmayan ve istenen belgeleri tamamlamayan öğrenci o dönem için kayıt hakkını kaybeder. Kaydolan öğrenciye, eğitim-öğretim süresince geçerli olmak üzere Üniversitenin öğrenci kimlik kartı verilir. Öğrenciliğin sona ermesi ile kimlik kartı, öğrencinin bağlı olduğu dekanlığa/müdürlüğe iade edilir.
(4) Kayıtlı olmayan öğrenci ilgili yönetim kurulunun izni olmadan derslere alınmaz.
Ders kaydı ve kayıt yenileme
MADDE 11 – (1) Üniversite öğrencileri; her yarıyıl veya ders yılı başında kendisi, akademik takvimde belirlenen süre içerisinde, ilgili döneme ait katkı payı/öğrenim ücretini ödemek ve o yarıyılda veya yılda alacakları derslere kaydolmak/kaydını yenilemek zorundadır.
(2) Akademik takvimde belirlenen süre içinde ders kaydını yaptırmayan ya da kaydını yeniletmeyen öğrenci, o yarıyıl/yıla devam etme hakkını kaybeder. Kaybedilen yarıyıl/yıl öğrenim süresinden sayılır. Süresi içinde haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle ders kayıtlarını yaptıramayan ya da kaydını yenilemeyen öğrenciler, akademik takvimde belirlenen kayıt yenileme süresinin son gününden itibaren yedi işgünü içinde müracaat edebilir. Bu öğrencilerden haklı ve geçerli mazereti ilgili birimin yönetim kurulunca kabul edilenlerin ders kayıtları yenilenir. Bu şekildeki ders kayıtları derslerin başlaması tarihinden itibaren 15 günü geçemez.
(3) Öğrencilerin devam ve başarı durumlarını izlemek ve derse kayıt veya kayıt yenileme işlemlerinde rehberlik etmek üzere, bölüm başkanının önerisi üzerine ilgili dekanlık veya müdürlükçe her sınıfta yeterli sayıda danışman ya da koordinatör görevlendirilir. Danışmanların veya koordinatörlerin görevlerine ilişkin esaslar, Senato tarafından belirlenir.
(4) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, Üniversite ile Türkiye’deki diğer yükseköğretim kurumları arasında yapılacak protokol gereğince, yatay ve dikey geçişten farklı olarak öğrencilere en az bir, en çok iki yarıyıl başka bir üniversitede geçici öğrenim hakkı verilir.
amasya obis, amasya obs, amasya otomasyon, Amasya Üniversitesi OBS Giriş, amasya üniversitesi öğrenci bilgi sistemi, OBS Amasya

Webdesign by Desk02