Sinop Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi, Sinop Üniversitesi ÖBS


Sinop Üniversitesi, Öğrenci Bilgi Sistemi, Sinop Üniversitesi otomasyon, SinopÜniversitesi obis
ÖBS GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

>Sinop Üniversitesi öğrenci bilgi sistemi , Sinop Üniversitesi sınav sonuçları , Sinop Üniversitesi vize sonuçları , Sinop Üniversitesi final sonuçları , Sinop Üniversitesi öğrenci girişi , Sinop Üniversitesi bilgi sistemi , Sinop Üniversitesi bilgi yönetim sistemi , Sinop Üniversitesi öğrenci giriş , Sinop Üniversitesi ders kayıtları , Sinop Üniversitesi ders kayıt tarihleri , Sinop Üniversitesi vize tarihleri , Sinop Üniversitesi final tarihleri , Sinop Üniversitesi bütünleme tarihleri , Sinop Üniversitesi sınav tarihleri , Sinop Üniversitesi ubis , Sinop Üniversitesi obis , Sinop Üniversitesi öbis , Sinop Üniversitesi obs , Sinop Üniversitesi öbs , Sinop Üniversitesi öibs , Sinop Üniversitesi bys , Sinop Üniversitesi otomasyon , Sinop Üniversitesi öğrenci otomasyonu , Sinop Üniversitesi öğrenci girişi , Sinop Üniversitesi e öğren,obs nsinop üniversitesi Sinop Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi, sinop öbs, sinop üniversitesi öbis, Sinop Üniversitesi ÖBS, Sinop üniversitesi otomasyon
Kayıtlar, Yatay ve Dikey Geçişler, Öğrenci Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti
Kesin kayıt
MADDE 8 – (1) Üniversiteye bağlı yüksek öğretim programlarına; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yerleştirilen öğrencilerin kesin kayıtları YÖK tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde yapılır. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır.
(2) Öğrenci, kesin kaydını kendisi yaptırmak zorundadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrencilerin kayıt ve kabulleri Rektörlükçe belirlenen esaslara göre dekanlık/müdürlük tarafından yürütülür.
(3) Haklı ve geçerli bir mazereti olmadan zamanında başvurmayan ve istenen belgeleri tamamlamayan öğrenci kayıt hakkını kaybeder.
(4) Kaydolan öğrenciye, öğrenciliği süresince geçerli olmak üzere Üniversitenin öğrenci kimlik kartı verilir. Öğrenciliğin sona ermesi ile kimlik kartı öğrencinin bağlı olduğu dekanlığa/müdürlüğe iade edilir.
(5) Üniversitede, tam zamanlı öğrencilik esastır. Kayıtlı olmayan öğrenci, yönetim kurulunun izni olmadan derslere alınmaz.
(6) Yazılı isteği üzerine kaydını sildiren öğrenci, ÖSYM tarafından yeniden yerleştirilmediği sürece Üniversiteye tekrar kaydolamaz.
Ders kaydı ve kayıt yenileme
MADDE 9 – (1) Üniversite öğrencileri, her yarıyılda akademik takvimde belirlenen süre içerisinde o yarıyılda alacakları zorunlu, seçmeli ve önkoşullu derslere kaydolmak veya kaydını yenilemek zorundadır. Yükseköğretim programları, öğrencilerin Üniversite içinde başka programlardan da seçmeli ders alabilecekleri şekilde düzenlenebilir. Ders kaydı ve kayıt yenileme işleminden öğrenciler ve danışmanları sorumludur.
(2) Fakülte veya yüksekokula yeni kayıt olan her yeni öğrenci, birinci yarıyıl derslerine devam etme hakkına sahip olur ve birinci yarıyıl ders kayıtları yapılmış sayılır. İkinci yarıyılda önkoşullu dersi bulunmayan yükseköğretim programlarındaki öğrenciler ikinci yarıyıl derslerine devam etme hakkına sahip olur ve ikinci yarıyıl ders kayıtları yapılmış sayılır. Bu öğrenciler, üçüncü ve sonraki yarıyıllarda akademik takvimde belirtilen tarihler arasında ders kaydı ve/veya kayıt yenileme işlemini yapmak zorundadır.
(3) Akademik takvimde belirlenen süre içinde ders kaydını yaptırmayan ve/veya kaydını yeniletmeyen öğrenci, o yarıyıla devam etme hakkını kaybeder. Kaybedilen yarıyıl öğrenim süresinden sayılır. Süresi içinde ders kaydını yaptıramayan ve/veya kaydını yeniletemeyen öğrencilerin kayıtları, katkı payı/öğrenim ücretini yatırmak, devamsızlık sınırını aşmamak ve mazeretlerinin haklı ve geçerli olduğu yönetim kurulunca kabul edilmek koşuluyla yenilenebilir. Mazeretli kayıt yaptıran öğrencilerin, mazeretli kayıt yaptırdıkları tarihe kadar geçen süreleri devamsızlıktan sayılır.
(4) Öğrencilerin ders kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinde rehberlik etmek, devam ve başarı durumlarını izlemek üzere, bölüm başkanının önerisi üzerine dekanlıkça/müdürlükçe her sınıfa yeterli sayıda danışman/koordinatör görevlendirilir. Danışmanların/koordinatörlerin görevlerine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.
(5) 18/2/2009 tarihli ve 27145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca, yükseköğretim kurumları arasında yapılacak karşılıklı protokol çerçevesinde yatay ve dikey geçişten farklı olarak öğrencilere en az bir en çok iki yarıyıl başka bir üniversitede geçici öğrenim hakkı verilebilir.
(6) Öğrencilerin bölüm içinden ya da bölüm dışından alarak (F1) notu ile devamsız başarısız durumda oldukları seçmeli dersler, ilgili dönemde tekrar açılmadığı takdirde transkriptinde (B) notu ile gösterilmek suretiyle öğrenciye re’sen bıraktırılır ve yerine aynı krediye sahip başka bir derse kayıt olması sağlanır.
(7) Öğrencilerin bölüm içinden ya da bölüm dışından alarak başarısız oldukları seçmeli dersler, öğrencinin talebi, danışmanın uygun görüşü ve yönetim kurulunun kararı ile bırakılabilir. Bu durumda öğrenci, o dönemde açılacak olan başka bir seçmeli derse kayıt yaptırır. Bırakılan ders öğrencinin transkriptinde (B) notu ile gösterilir. Bırakılan dersin yerine alınacak ders için tekrar devam koşulu aranır.
Yatay geçişler
MADDE 10 – (1) Üniversitenin önlisans ve lisans düzeyindeki yükseköğretim programlarında yatay geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Dikey geçişler
MADDE 11 – (1) Meslek yüksekokulları ile diğer önlisans düzeyindeki yüksekokul mezunlarının lisans programları için öğrenci kabulleri ve intibak programları, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, ilgili birimlerin yönetim kurullarınca yapılır.
Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti
MADDE 12 – (1) Üniversiteye bağlı birimlerde, öğrencilerden 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuatla belirlenen esaslara göre katkı payı/öğrenim ücreti alınır. Katkı payı/öğrenim ücretini yatırmayan
öğrencinin ders kaydı ve öğrencilikle ilgili diğer işlemleri yapılmaz. Öğrencinin kendi isteği ile kaydını sildirmesi halinde, alınan katkı payı/öğrenim ücreti iade edilmez.

Sinop üniversitesi otomasyon, obsnsinop üniversitesi Sinop Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi, Sinop Üniversitesi ÖBS,sinop öbs,sinop üniversitesi obs,sinop üniversitesi öbis

Webdesign by Desk02