Nevşehir Üniversitesi OBİSİS, Nevşehir Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi


Nevşehir Üniversitesi, Öğrenci Bilgi Sistemi, Nevşehir Üniversitesi otomasyon, ÖBS GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ Nevşehir Üniversitesi obis,Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi UBS

obs neü,obs neu,ubs neü, neü öğrenci bilgi sistemi , neü sınav sonuçları , neü vize sonuçları , neü final sonuçları , neü obisis , neü üniversite bilgi yönetim sistemi , neü öğrenci giriş , neü ders kayıtları , neü ders kayıt tarihleri , neü vize tarihleri , neü final tarihleri , neü bütünleme tarihleri , neü sınav tarihleri , neü ubis , neü obis , neü öbis , neü obs , neü öbs , neü öibs , neü bys , neü otomasyon , neü öğrenci girişi , neü e öğrenci ,Nevşehir Üniversitei obs, Nevşehir Üniversitesi OBİSİS, nevşehir üniversitesi öbs, Nevşehir Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi
Kayıt yeniletme
MADDE 7 — (1) Kayıt yeniletme ve ders alma işlemleri, dönem başında Senatonun belirleyeceği tarihler arasında yapılır. Kayıt yeniletmenin ve alınan derslerin geçerli olabilmesi için katkı payı veya öğrenim ücretinin yatırılmış olması ve akademik danışmanın onayı şarttır.
(2) Haklı ve geçerli sebeplerle bu süreler içinde kaydını yeniletemeyen öğrenciler, akademik takvimde belirtilen sürenin sonuna kadar ilgili birime başvurmak zorundadır. Bu öğrencilerin kayıtları, devamsızlık sınırının aşılmaması ve mazeretlerinin haklı ve geçerli olduğu ilgili birimin yönetim kurulunca kabul edilmesi koşuluyla yenilenebilir.
(3) Belirlenen süreler içinde kaydını yeniletmeyen öğrenciler, o dönemde derslere devam edemezler, sınavlara giremezler ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
(4) Öğrencinin, ilgili birimin yönetim kurulunca kabul edilmiş bir mazereti yoksa kaydını kendisinin yeniletmesi gerekir.

Üniversiteye kayıt
MADDE 6 — (1) Öğrencilerin Üniversiteye kayıtları, Yükseköğretim Kurulu ve Üniversite yönetimi tarafından belirlenecek esaslara uygun olarak yapılır. Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar kayıt için başvurularını şahsen ya da kanuni temsilcileri aracılığıyla yaparlar. Posta yoluyla kesin kayıt yapılmaz.
(2) Üniversiteye kesin kayıt için;
a) Lise, lise dengi meslek okulu ya da Milli Eğitim Bakanlığınca denkliği onaylanmış bir yabancı ülke lisesinden mezun olmak,
b) ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonucunda, o öğretim yılında ön lisans veya lisans öğrenimiyle ilgili diploma programlarından birine kayıt hakkı kazanmış olmak,
c) Özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul eden diploma programlarında, ÖSYM tarafından yapılan sınav sonucunda yeterli puanı almış ve ilgili birim kurulunca belirlenerek Senato tarafından onaylanan usullere göre yapılan özel yetenek sınavını başarmış olmak,
ç) Yabancı uyruklu öğrenciler için ilgili mevzuat hükümleri ve Senato tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde gerekli koşulları sağlamış olmak
şartları aranır.
(3) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır. Eksik belge ile kayıt yapılmaz. Belirlenen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemez.
(4) Örgün, uzaktan eğitim ve açıköğretim programlarında aynı anda lisans ve önlisans eğitimine devam edilebilir; ancak örgün, uzaktan eğitim ve açıköğretim programlarının kontenjan sınırlaması olan programlarda aynı anda iki önlisans veya iki lisans programında eğitime devam edilemez; kontenjan sınırlaması olmayan önlisans veya lisans programlarına devam edilebilir.
(5) Üniversiteye kesin kayıt yaptıran öğrenciye öğrenci kimlik kartı verilir. Kimlik kartının kaybedilmesi durumunda, yerel veya ulusal bir gazetede yayımlanan kayıp ilanına istinaden yenisi verilir. Üniversiteden mezun olan veya ilişiği kesilen öğrencilerin kimlik kartları geri alınır.
Nevşehir Üniversitei obs, Nevşehir Üniversitesi OBİSİS, nevşehir üniversitesi öbs, Nevşehir Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi

Webdesign by Desk02